اسلب چینی

چینی سفید سیرجان

چیدمان شده

قابلیت عبور نور